udv-hsz hsz-csik
2022-01-22
Szombat
Vince, Artúr napja

Min: 1
Max: 3
Min: -7
Max: -4


Ép testben ép lélek

„Ép testben ép lélek” - ezt a régi magyar szólást választotta mottójául a Sóvidék szívében található parajdi Wellness Center. A vezetőség szerint ez a mottó adja vissza leginkább a wellness jelentőségét, amelyet a testi-lelki jóléttel lehetne leírni. Ilyen kecsegtető jólétet, a test és a lélek harmóniáját ígéri vendégeinek a wellnessközpont, és vár kicsiket és nagyokat számos szolgáltatásával és persze a messze földön híres gyógyító sós vizével.
A Wellness Center Praid ügyvezetője, Berde László válaszolt kérdéseinkre.

- Mikortól fogadja vendégeit a wellnessközpont?
A Well­ness Köz­pon­tot 2015. jú­li­us 3-án nyi­tot­tuk meg, a Só­szo­ros mel­lett he­lyez­ke­dik el 1900 nm fe­lü­le­ten, amely­hez to­váb­bi 7500 nm zárt ud­var tar­to­zik. A mo­dern komp­le­xum az egész­sé­ges élet­mó­dot tart­ja szem előtt. Az egész­sé­ges élet­stí­lust kö­ve­tő ügy­fe­lei szá­má­ra pi­he­nést és ki­kap­cso­ló­dást, szé­les­kö­rű well­ness szol­gál­tat­ásokat biz­to­sít, és gyó­gyá­sza­ti ke­ze­lé­sek­et is igénybe lehet venni itt.
Büszkék vagyunk arra, hogy a megnyitás óta már több, mint 180.000 vendég élvezte az egység szolgáltatásait.

- Milyen szolgáltatásokkal várják vendégeiket?
Sokszínű wellness szolgáltatásokkal várjuk a hazai és külföldi látogatókat egyaránt. Fe­dett me­den­cék, tágas zárt tér­ben egész év­ben nyit­va áll­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot előny­ben ré­sze­sí­tő va­la­mint a gyógyul­ni vá­gyók előtt.
Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag­gal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat.
A mai igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en a gyógy­me­den­ce mel­lett, kö­zel 1000 nm-es tá­gas he­lyi­ség­ben meg­ta­lál­ha­tó egy 10x20 m-es édesvizű úszómedence is, ez mel­lett egy 8x3 m-es gye­rek­me­den­ce, 2 ja­kuz­zi, sza­u­nák, ró­mai- és tö­rök­für­dők, hideg és meleg vizes csobbanó, játszósarok, jéggép, fit­nesz te­rem, és öl­tö­zők állnak a vendégek rendelkezésére. Nyáron napozó teraszunk is működik gyorsbüfével. Masszázzsal is várjuk a kikapcsolódni és feltöltődni vágyó vendégeinket, ugyanakkor a termál vizes kádfürdőt is ki lehet próbálni nálunk.
A pa­raj­di Well­ness Köz­pont kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt, ener­gia­fel­töl­tést és ké­nyez­te­tést a test­nek és lé­lek­nek egy­aránt, az év bár­mely sza­ká­ban.

- A wellnessközpont nagy kincse a sós termálvíz. Milyen betegségekre javallott?
A termálvíz minden korosztály számára javallott, kinek megelőzésképpen, kinek gyógyulásként. A víz jótékony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, ízü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nőgyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák, perifériás idegkárosodás és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is, a krónikus degenerative reumás betegségek (a gerinc-, a csípő-, térd-, kéz-, láb ízületek gyulladása) és a reuma ízületen kívüli megnyílvánulásai (íngyulladás, ínhüvelygyulladás, nyaktömlőgyulladás) esetén.
A termálvizes fürdőt nem ajánlott igénybe venni, ha valakinek magas a vérnyomása, daganatos betegsége van, szív-, máj- vagy veseelégtelenségben szenved. Ugyanakkor nyílt sebek, felületi bőrszövetsérülések és folyadékvisszatartási problémák esetében is ellenjavallott. Az ajánlott fürdőzési idő 20-30 perc. Ez megismételhető 2-3 alkalommal, legalább 20 perces szünetekkel.

- Leginkább honnan érkeznek a vendégek ide?
Túlnyomórészt Románia területéről és Moldáviából érkeznek hozzánk az emberek, de vannak vendégeink Magyaroszágról és egész Európából.

- Milyenek a visszajelzések a vendégektől?
Nagyon pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni, konkrét ízületi és keringési bántalmak gyógyulásáról számolnak be vendégeink.

- Az utóbbi években az Önök tapasztalata szerint mennyire népszerű célpont  Parajd a turizmus szempontjából?
Nagy népszerűségnek örvend Parajd a turisták szempontjából és mindent megteszünk azért, hogy ez meg-maradjon és növekedjen a jövőben.

- Ön szerint mi vonzza a turistákat Erdélybe?
A természet szépsége, érintetlensége, vadregényes mivolta.

- Milyen irányba halad régiónk turizmusa?
Növekvő tendenciát mutat, de még sokat kell dolgozni rajta, hogy ez a felfelé ívelés megmaradjon és erős-södjön a jővőben.


 
Keresés a honlapon:
Magyar | Romana | English | Deutsch